Kollektiv og individ

 
Kollektiv og individ

Kollektiv og individ

 

En debattbok om mangfold og fellesskap i individenes tidsalder

Forfatter Arne H. Rolijordet (red)

Kapitlet i boka handler om innvandrer- og flyktningekvinner og deres muligheter for å komme inn i organiserte aktiviteter i et inkluderende felleskap man kan påvirke. Temaer som fokuseres er: Hindringer for deltakelse, maktavstand, migrasjon og psykisk helse, tilhørighet og identitet, normer blant unge muslimske kvinner, usikker fremtid, innvandrerkvinner og ekteskap, selvhevdelse, hijab på arbeidsplassen, kompetanse og kvalifisering, og den enkeltes vilje til å ta del i felleskap i organiserte aktiviteter og arbeidsliv.

 

 

GYLDENDAL AKADEMISK 2006           

Gunnhild Aakervik med kapittel: ”Det er de små tingene som gjør at du holdes utenfor”.  Ikke nytt opplag,
www.gyldendal.no/akademisk  Innholdet i kapitlet kan formidles av forfatter ved forespørsel